Drupal 8.5.0

Choose language

Translations will be downloaded from the Drupal Translation website. If you do not want this, select English.

Chọn một hồ sơ cài đặt | Drupal

Drupal 8.5.0

Chọn một hồ sơ cài đặt

Chọn một hồ sơ cài đặt
Cài đặt với các chức năng thường dùng được cấu hình sẵn.
Tạo website tuỳ biến và không dùng các tính năng được cấu hình sẵn. Thích hợp cho người dùng có kinh nghiệm.
Chọn một hồ sơ cài đặt | Drupal

Drupal 8.5.0

Chọn một hồ sơ cài đặt

Chọn một hồ sơ cài đặt
Cài đặt với các chức năng thường dùng được cấu hình sẵn.
Tạo website tuỳ biến và không dùng các tính năng được cấu hình sẵn. Thích hợp cho người dùng có kinh nghiệm.
Chọn một hồ sơ cài đặt | Drupal

Drupal 8.5.0

Chọn một hồ sơ cài đặt

Chọn một hồ sơ cài đặt
Cài đặt với các chức năng thường dùng được cấu hình sẵn.
Tạo website tuỳ biến và không dùng các tính năng được cấu hình sẵn. Thích hợp cho người dùng có kinh nghiệm.
Requirements review | Drupal

Drupal 8.5.0

Requirements review

Warnings found

PHP OPcode caching
Không bật
PHP OPcode caching can improve your site's performance considerably. It is highly recommended to have OPcache installed on your server.

OK

Máy chủ web
Apache
PHP
7.0.28
Các phần mở rộng PHP
Bật
Random number generation
Successful
Hỗ trợ CSDL
Bật
Giới hạn bộ nhớ PHP
256M
Hệ thống tập tin
Có thể ghi được (cách thức tải dữ liệu công khai)
Thư viện unicode
Phần mở rộng Mbstring cho PHP
Tập tin thiết lập
The ./sites/default/settings.php exists.
Tập tin thiết lập
The Tập tin thiết lập is writable.
Check the messages and retry, or you may choose to continue anyway.
Cấu hình cơ sở dữ liệu | Drupal

Drupal 8.5.0

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu

Thiết lập MySQL, MariaDB, Percona Server, or equivalent

If more than one application will be sharing this database, a unique table name prefix – such as drupal_ – will prevent collisions.

Thiết lập SQLite

Đường dẫn tuyệt đối tới tệp tin chứa dữ liệu Drupal. Máy chủ phải được phép sửa tệp này, và nó phải nằm ngoài thư mục web của máy chủ.
If more than one application will be sharing this database, a unique table name prefix – such as drupal_ – will prevent collisions.
Cài đặt Drupal | Drupal

Drupal 8.5.0

Cài đặt Drupal

0%
Initializing.
 
{"status":true,"percentage":"21","message":"Completed 9 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EBigPipe\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"28","message":"Completed 12 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003ENode\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"33","message":"Completed 14 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EText Editor\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"44","message":"Completed 19 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003ELanguage\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"49","message":"Completed 21 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EContact\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"56","message":"Completed 24 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EDatabase Logging\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"63","message":"Completed 27 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EHistory\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"70","message":"Completed 30 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EImage\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"74","message":"Completed 32 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003ECustom Menu Links\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"79","message":"Completed 34 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EInternal Page Cache\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"84","message":"Completed 36 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EQuick Edit\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"88","message":"Completed 38 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003ESearch\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"93","message":"Completed 40 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EShortcut\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"98","message":"Completed 42 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003EViews UI\u003C\/em\u003E module."}{"status":true,"percentage":"100","message":"Completed 43 of 43.","label":"Installed \u003Cem class=\u0022placeholder\u0022\u003ETour\u003C\/em\u003E module."} Choose language | Drupal

Drupal 8.5.0

Choose language

Translations will be downloaded from the Drupal Translation website. If you do not want this, select English.

Choose language | Drupal

Drupal 8.5.0

Choose language

Translations will be downloaded from the Drupal Translation website. If you do not want this, select English.

Choose language | Drupal

Drupal 8.5.0

Choose language

Translations will be downloaded from the Drupal Translation website. If you do not want this, select English.

Cấu hình website | Drupal

Drupal 8.5.0

Cấu hình website

Thông tin website
Automated emails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to help prevent these emails from being flagged as spam.
Tài khoản bảo trì trang web
Các thiết lập vùng miền địa phương
Chọn quốc gia mặc định cho trang web.
Theo mặc định, ngày tháng trong website này sẽ được hiển thị theo múi giờ đã chọn.
Thông báo cập nhật
The system will notify you when updates and important security releases are available for installed components. Anonymous information about your site is sent to Drupal.org.
Cấu hình website | Drupal

Drupal 8.5.0

Cấu hình website

Thông tin website
Automated emails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to help prevent these emails from being flagged as spam.
Tài khoản bảo trì trang web
Các thiết lập vùng miền địa phương
Chọn quốc gia mặc định cho trang web.
Theo mặc định, ngày tháng trong website này sẽ được hiển thị theo múi giờ đã chọn.
Thông báo cập nhật
The system will notify you when updates and important security releases are available for installed components. Anonymous information about your site is sent to Drupal.org.
Cấu hình website | Drupal

Drupal 8.5.0

Cấu hình website

Thông tin website
Automated emails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to help prevent these emails from being flagged as spam.
Tài khoản bảo trì trang web
Các thiết lập vùng miền địa phương
Chọn quốc gia mặc định cho trang web.
Theo mặc định, ngày tháng trong website này sẽ được hiển thị theo múi giờ đã chọn.
Thông báo cập nhật
The system will notify you when updates and important security releases are available for installed components. Anonymous information about your site is sent to Drupal.org.